cz

Správa osobních údajů

reklama
Souhlas se zpracováním osobních údajů.
Souhlasím se shromažďováním, uchováním a zpracováním osobních údajů obsažených ve formulářích na tomto webu správcem First Class Publishing a.s., se sídlem Opletalova 921/6, 110 00 Praha 1, Česká republika, IČ: 247 13 252 (příp. jeho zaměstnanci) pro účel stanovený níže. Tento souhlas uděluji pro všechny údaje obsažené v těchto formulářích, a to po celou dobu 5 (pěti) let ode dne udělení souhlasu. Zároveň jsem si vědom/a svých práv podle §12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Se všemi vyplněnými částmi formulářů jsem byl/a seznámen/a, všechny údaje jsou přesné a pravdivé a jsou poskytovány dobrovolně.

Účel zpracování osobních údajů
V souladu s § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou všechny údaje uvedené ve formulářích na tomto webu shromažďovány a zpracovávány výhradně pro účely poskytování služeb internetové seznamky a s tím spojeného zasílání obchodních sdělení subjektu údajů prostřednictvím elektronických prostředků podle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to do doby, kdy subjekt údajů přímo a účinně zašle správci informaci o tom, že si nepřeje, aby mu byly obchodní informace správcem nadále zasílány, maximálně však na dobu 5 (pěti) let. Sumarizované údaje z tohoto formuláře mohou být použity správcem pro statistické účely, a to pro vnitřní potřebu správce.

Prohlášení správce
Správce prohlašuje, že bude shromažďovat osobní údaje v rozsahu nezbytném pro naplnění stanoveného účelu a bude je zpracovávat pouze v souladu s účelem, k němuž byly shromážděny. Zaměstnanci správce nebo jiné fyzické osoby, které zpracovávají osobní údaje na základě smlouvy se správcem a další osoby jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích, a to i po skončení pracovního poměru nebo prací.
reklama

Reklama

reklama
:
Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto
Heslem chráněné foto